Hokam, Vivek Sambhaji, VNIT Nagpur, IndiaISSN : 2251-1563