R J, Rama Sree, Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Deemed University, IndiaISSN : 2251-1563