IN THE DIMENSION OF SOCIO-ECONOMIC THE INTERACTIONS WITH ARMENIANS WHO HAD LIVED UNDER PROTECTION OF SELJUK

AHMET DENİZ

Abstract


ABSTRACT

Anatolia lands have property in the sense of land and sea trade that it is a bridge between two continents and also being strategical military geographical region. Several civilizations that established before Turks had been socio-economic interactions. Turks combined their peculiar socio-economic life with the Islamic socio-economic life. It is known that Turks came to Anatolia lands from Middle Asia when they were looking for large pasture area for their animals. Muslim Turks had combined their own culture with the Anatolia culture which had collected during the historical process and reached the highest level of civilization of the period. With the attention of civilization history it is possible to say socio-economic relations between Seljuk Turks and Armenians had importantly interacted during the historical process. It has been discussing by the academic,political and social circles in Turkey that what are the basic dynamics which provided the becoming civilization to Armenians and Non-Muslims who had lived under protection of Turks with the context of socio-economic relations. In studies of general, geographical expansions and a fair management success is seen  that come to the fore. Rather than these activities, it is clear that scientific and intellectual elements are the single target in the becoming of this civilization. Certainly consideration the effects of this formation is very important in the respect of history of humankind too. The Turk states which had founded in vast geographies during this historic process, had protected different ethnic and religious elements and managed with a peculiar civilization mentality and these elements have maintained their marital beings until today.

Key words: Armenıans, Seljuk, Anatolian, Socıo-Economy

References


REFERENCES

Açıkses, E. (2003). Göçün Ermeni Meselesindeki Rolü Üzerine. Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt II, Ankara: Asam Yayınları.

Akgün, S. K. (2003). Ermeni Sorununa Işık Tutacak Bazı Belgeler. Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt I, Ankara: Asam Yayınları.

Albayrak, K. (1997). Keldailer ve Nasturiler. Ankara: Vadi Yayınları.

Arık, R. (1989). 1987 Yılı Malazgirt Yüzey Araştırması. VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankar: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı Yayınları.

Aristakes, D. L. (1983). Ermeniyye beyne'l-Bizantiyyîn ve'l-Etrâki's-Selâcika. Fransızca’dan Arapça Çev. ve Thk: Fâyiz, N. İ. 392-463/1000-1071, İskenderiye.

Astarciyan, K. L. (1951). Tarihu’l-Ümmeti’l-Ermeniyye. Musul: Matbaatü’l-İttihadi’l-Cedide.

Baluken, Y. (2010). Mervanîler Devrinde Dini Gruplar Arasındaki Münasebetler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van.

Biçer, B. (2013) Selçuklular ve Kürtler, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies, February: Volume VI, Issue 2.

Binark, İ. (1995). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşiv Belgelerine göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi. Sunuş XI, Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın Nu: 15.

Bingöl, H. (1987). Muş’un Kültür Hayatına Toplu Bir Bakış. İstanbul: Umur Reklam ve Matbaacılık Yayınları.

Cüveynî, A. A. M. (1988). “Tarih-i Cihangüşa”, Çev: Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Çaycı, A. (2000). Türk Ermeni İlişkilerinde Gerçekler. Ankara: Atatürk Araştırmaları Merkezi Yayınları.

Çelebi, E. (1986). Tam Metin Seyahatname. İstanbul: Üçdal Neşriyat Yayınları.

Çıplak, E. (2005). XIV Yüzyılda Süper Güçlerin Nüfus Sahası Sivas. Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas: Sivas Valiliği Yayınları.

Darkot, B. (1979). Muş. İstanbul: MEB İslam Ansiklopedisi, Cilt VIII,

Dehhuda, A. E. (1893). Lugatnâme, Ermenistan. Tahran: 1328, III B.

Demir, A. (2008). Urfa ve Çevresi Eyyübîler Tarihi. İslam’ın Anadolu’ya Gelişi, 2. baskı, İstanbul: Kent Yayınları.

Demir, M. (2005). Türkiye Selçukluları Ve Beylikler Döneminde Sivas Şehri. İstanbul: Sakarya Kitapevi.

Dikici, M. (1998). Anadolu’da Türkler-Anadolu’ya Türk Göçleri. İstanbul: Burak Yayınevi

El-Abdülganî, A. M. (1989). Ermîniyye ve Alâkâtühe's-Siyâsiyye bi-küllin mine'l- Bizantiyyîn ve'l-Müslimîn 33-457/653-1064. Kuveyt: İrşat Kitapevi.

Ebul-Hasan, Ş. Nâsır, A. İ. (1999). Ahbâru’d-Devlet’s-Selçukiyye. Çev: Necati Lügal, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Erdem, İ. (2008). I. Alaeddin Keykubad’ın Doğu Politikası ve Moğollar. II. Ulusal, I. Alaeddin Keykubat ve Dönemi Sempozyum Bildirileri, Konya: Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

Ersan, M. (2005). Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Politikası Ve Sivas’ta Ermeni Varlığı. Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas.

Evren, A. (1997). Bulanık, Abri (Esenlik) ve Mollakent Köylerinde Bir Araştırma. Türk Etnografya Dergisi, Sayı XX, Ankara.

Galstyan, A. G. (2005). Ermeni Kaynaklarına Göre Moğollar-XIII.-XIV. Yüzyıllara Ait Eserlerden Alıntılar. Ekler ve Açıklamalar ile Rusça’dan Çeviren: İlyas Kamalov, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Genelkurmay. (2003). Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Gordlevsky, V. A. (1988). Anadolu Selçuklu Devleti. Çeviren Azer Yaran, Ankara: Onur Yayınları.

Gökbel, A. (2004). İnanç Tarihi Açısından Sivas. İstanbul: Kitapevi Yayınları.

Göksu, E. (2011). Târîh-i Güzîde'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi. History Studies, Volume: 3/1, Ankara: Sıhhiye.

Grousset, R. (2005). Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi. Çev. Sosi Dolanoğlu. İstanbul: Aras Yayıncılık.

Gül, M. (2005). XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Moğol Hâkimiyeti. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Halaçoğlu, Y. (2001). Ermeni Tehciri ve Gerçekler”, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Hocaoğlu, M. (1976). Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler. İstanbul: And Kartpostal ve Yayınları.

Honigmann, E. (1970). Bizans Devleti ’nin Doğu Sınırı. Çev; Fikret Işıltan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Kafesoğlu, İ. (1953). Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021) ve Tarihi Ehemmiyeti. 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 1972,

Kafesoğlu, İ. (1972). Selçuklu Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.

Kantarcı, Ş. (2003). Tarihi Boyutuyla Ermeni Sorunu. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Kaşkarlı, M. A. (1985). Ortaçağ Ermeni Tarihleri Kritiği. Atatürk Üniversitesi, Tarih Boyunca Türk Ermeni Topluluğu ile İlişkili Sempozyum (8-12 Ekim 1984 Erzurum), Ankara: Yeni Van Basımevi.

Kara, S. (2006). Selçukluların Dini Serüveni. İstanbul: Şema Yayınevi.

Karabıyık, O. (1984). Türk-Ermeni Münasebetlerinin Dünü Bugünü. İstanbul: Hizmet Yayınevi.

Karaca, A. (1993). Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1839). İstanbul: Eren Yayıncılık.

Kaya, Ö. (2000) Eyyubi Devleti Meliklerinden I. El-Eşref Muzaffereddin Musa Döneminin Siyasi Tarihi (597/1200-635/1237). İstanbul: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kırzıoğlu, M. F. (2000). Dede-Korkut Oğuznameleri. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 212.

Kulağuz, B. N. (2013). Muş ve Çevresindeki Türk Mimari Eserleri, Ortaçağ ve Sonrası Muş İli Yüzey Araştırması -2008- Malazgirt. Karabük: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol: 2, No: 1.

Kuzucu, K. (2003). Sivas’ta Ermeni Hareketleri Ve Yerel Yönetim Uygulamaları (1880-1900 ). Ermeni Araştırmaları I.Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt 1 Ankara: Asam Yayınları.

Kürkçüoğlu, E. (2000). Tarihi Süreçte Selçuklu-Ermeni İlişkileri. Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt I. Ankara: Asam Yayınları.

Kocabaş, S. (2003). Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?. İstanbul: Vatan Yayınları, (5. Baskı).

Kocaş, S. (1970). Tarih Boyunca Ermeniler ve Selçuklular’dan Beri Türk-Ermeni İlişkileri. Ankara: Turuva Yayınları.

Kongar, E. (1996). Türk Toplum Bilimcileri. 2. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kramers, J. H. ve Bosworth, C. E. (1993). Mush. Encyclopaedia of Islam, London : 2. edition, Leiden, , VII/665-666.

Mahiroğlu, A. (2001). Seyyahlar Gözüyle Sivas. İstanbul: Sivaslılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Yayını.

Mayeweskiy, K. W. (2001). Yabancı Gözüyle Ermeni Meselesi. Çeviren Mehmed Sadık, Ankara: APK Daire Başkanlığı Yayınları.

Mccarthy, J. (1998). Müslümanlar ve Azınlıklar. Çev: Bilge Umar, İstanbul: İnkılap Yayınları.

Merçil, E. (2006). Müslüman Türk Devletleri Tarihi. 4 Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Merçil, E. (2011). Büyük Selçuklu Devleti. 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Metin, H. (1997). Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları. İstanbul: Mili Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Müneccimbaşı, A. B. L. (2001). Camiu’d-Düvel-Selçuklular Tarihi II Anadolu Selçukluları ve Beylikler”, Çeviren ve Yayınlayan; Ali Öngül, İzmir: Akademi Kitapevi.

Müstevfî, H. E. K. (1915). Nüzhetü’l-Kulûb, 740/1340. Edited by: G. Le Strange, London.

Ocak, A. (1999). Selçukluların Dini Siyaseti. İstanbul:Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları.

Özaydın, A. (1988). Ahlatşahlar. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt VIII, İlmi Müşavir ve Redaktör, İstanbul: Çağ Yayınları

Öztuna, Y. (1977-1979). Büyük Türkiye Tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınevi.

Polo, M. (1987) Marko Polo Seyahatnamesi”, Yayına Hazırlayan; Filiz Dokuman, İstanbul: Tercüman Gazetesi, 1001 Temel Eser Yayınevi.

Sakarya, İ. (1992). Belgelerle Ermeni Sorunu. Genelkurmay Askeri ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara: Askeri Tarih Yayınları.

Sarınay, Y. (2003). Ermeni Sorunu ve Türk Arşivleri. Ermeni Araştırmaları Birinci Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt I. Ankara: Asam Yayınları.

Sevim, Ali (1983). Suriye ve Filistin Selçuklu Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.; (1993). Malazgirt Meydan Savaşı ve Sonuçları. Malazgirt Armağanı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayıları.; (1995). Selçuklu Devletleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.; (2000). Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.; (2001). Selçuklu-Ermeni İlişkileri. Yeni Türkie Dergisi, Ermeni Sorunu Özel Sayısı II, Mart-Nisan, Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.

Sevim, A. ve YÜCEL Y. (1990). Türkiye Tarih I, (Fetihten Osmanlılara Kadar). Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.

Sevim, A. ve Sümer F. (1988). İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, 2. baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları.

Subaşı, Ö. (2012) Arap Fethinden Selçuklu Hâkimiyetine Artvin. Turkish Studies, Cilt 7, Sayı 3. Ankara

Spuler, B. (1987). İran Moğolları. Çeviren Cemal Köprülü. 2. baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Sümer, F. (1989). Ahlatşahlar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt II, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.; (1998). Doğu Anadolu Türk Beylikleri. Baskı 2, Ankara; Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Süryani, M. (1944). 1200 Vakainame II. kısım (1042-1195). Fransızca ve Ermeniceden Türkçeye Çeviren Hrand D. Andreasyan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Süslü, A. (1986). Ermenilerin Yaptığı Katliamlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayını.

Şerefhan, B. (2009). 1604, Şerefnâme (I-V). Farsça’dan Fransızca’ya Çeviren François Bernand Charmoy, Türkçe Çeviren Rıza Katı. Baskı 2, İstanbul.

Tekin, R. (2000). Ahlat Tarihi. İstanbul: Osmanlı Araştırmalar Vakfı Yayınları.

Tezcan, M. (2005). XI. Yüzyıl Başlarında Ermenilerin Doğu Roma Tarafından Bölgeye Sürülmeleri ve Selçukluların Fethi Döneminde Sivas. Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas: Sivas Valiliği Yayınları.

Turan, O. (1965). Selçuklular Tarihi Ve Türk İslam Medeniyeti. Ankara: Türk Kültürünü araştırma Enstitüsü Yayınları.; (1971). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu.; (1971). Selçuklular Ve İslamiyet. İstanbul: Turan Neşriyat Yurdu.; (1973). Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. İstanbul; Turan Neşriyat Yurdu.; (1980). Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti. İstanbul: Dergah Yayınları.

Tülücü, S. (1999). Malazgirt Savaşı’na Katılan Türk Komutanlarından Sunduk Bey. Atatürk Üniversitesi, Erzurum: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 13.

Uras, E. (1987). Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi. İstanbul: Belge Yayınları

Ural, G. (1998). Ermeni Dosyası. Baskı 2, İstanbul: Kemer Yayınları.

Urfalı, M. (1987). Vekayi-Namesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162). Çeviren Hrant D. Andreasyan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Uzunçarşılı, İ. H. ve NAFİZ R. (1928). Sivas Şehri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.; (1937). Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Üremiş, A. (2005). Türkiye Selçuklularının Doğu Anadolu Politikası. Ankara: Babil Yayıncılık.

Yalçınkaya, F. (2008). Muş’ta Yatırlar ve Yatırlarla İlgili Anlatılan Menkıbeler. Van: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Vasiliev, A. A., (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi I. Çeviren Arif Müfid Mansel, Ankara: Maarif Matbaası.

Yaşa, R. (1992). Bitlis’te Türk İskanı (XII-XIII. Yüzyıl). Ankara: Ahlat Kültür Vakfı.

Yediyıldız, B. (1985). XIV-XIX. Asırlarda Gayrımüslimlerin Türk Toplumu içindeki Yeri. Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Yıldız, H. D. (1976) “İslamiyet ve Türkler”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları.; (1985) X. Yüzyılda Türk-Ermeni Münasebetleri. Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, B. (2009). Muş Vakıfları. Van: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Yınanç, M. H. (1934). “Türkiye Tarihi: Selçuklu Devri I Anadolu ’nun Fethi”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.; (1948). Ertuğrul Gazi. MEB İslam Ansiklopedisi, Cilt IV, İstanbul: MEB Yayınları.


پاراگلایدر Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN : 2251-1555