senesie, Samuel Munda Benya, Njala University, Sierra LeoneISSN : 2251-1547